UE

Najczęściej zadawane pytania

Stacja elektroenergetyczna służy do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Wytworzony prąd transportowany jest na duże odległości liniami przesyłowymi najwyższych napięć do stacji elektroenergetycznych. Stacje transformatorowo-rozdzielcze obniżają napięcie, co umożliwia dalsze przesłanie energii do sieci dystrybucyjnych 110 kV, które dostarczają prąd do odbiorców. Jedną z nich jest stacja Żukowice, która obniża napięcie z 220 kV na 110 kV.

Modernizacja ma istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej w regionie. Stacja jest silnie powiązana z funkcjonowaniem Huty Miedzi Głogów, jednego z największych pracodawców w powiecie głogowskim. Modernizacja stacji zmniejszy prawdopodobieństwo awarii i przerw w dostawach energii elektrycznej a dzięki zwiększeniu obsługiwanej mocy umożliwi przeprowadzenie dodatkowych inwestycji w regionie, w tym na terenie Huty Miedzi.

Ze względu na znaczenie stacji elektroenergetycznej Żukowice dla zasilania tysięcy odbiorców, a także jako ważnego elementu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, modernizacja stacji Żukowice jest zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. inwestycją celu publicznego.

W trakcie prac modernizacyjnych na stacji Żukowice nie wystąpią przerwy w dostawie prądu dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Wykonawca w porozumieniu z Operatorem Systemu Przesyłowego zastosuje odpowiednie rozwiązania zapewniające stabilne zasilanie w trakcie prac budowlanych, tak aby modernizacja stacji nie była odczuwalna dla odbiorców energii.

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Żukowice jest całkowicie bezpieczna dla życia i zdrowia ludzi, oraz zwierząt. Na terenie stacji poziom hałasu oraz oddziaływanie pola elektromagnetycznego mieści się w restrykcyjnych normach ustalonych przez prawo krajowe i unijne. Prace modernizacyjne nie wpłyną na zwiększenie wytwarzanego obecnie pola elektromagnetycznego.

Mimo zwiększenia obsługiwanej mocy, wpływ stacji na środowisko nie zwiększy się. Instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne będzie spełniać wszelkie normy określone przepisami i jej oddziaływanie pozostanie na dopuszczalnym poziomie. Wykonawca, przed uruchomieniem stacji przeprowadzi badania dotyczące spełniania norm. Tego rodzaju pomiary są również cyklicznie przeprowadzane w trakcie eksploatacji stacji.

Wykonawca podejmuje rozwiązania zmierzające do zminimalizowania wpływu prac modernizacyjnych na życie okolicznej społeczności. Jedyną uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem typowego sprzętu budowlanego, ale prace na terenie stacji będą realizowane z poszanowaniem zwyczajowych godzin ciszy nocnej. Wykonawca zakłada również, że sprzęt oraz materiały budowlane zostaną dostarczone na teren stacji od strony drogi wojewódzkiej 292, czyli omijając tereny mieszkalne gminy Żukowice.

Prace modernizacyjne będą realizowane na istniejącym terenie stacji. Wykonawca, na czas inwestycji, zainstaluje w sąsiedztwie stacji układ gwiazdowy zapewniający stabilne dostawy prądu w czasie prac budowlanych. Instalacja zostanie zdemontowana natychmiast po zakończeniu prac. Ingerencja w tereny, które nie należą do właściciela stacji elektroenergetycznej ograniczać się będzie do niezbędnego minimum związanego z dostarczeniem na miejsce sprzętu potrzebnego do realizacji tego zadania.