UE

Pole elektromagnetyczne

Zjawisko pola elektromagnetycznego towarzyszy pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, również tych codziennego użytku, jak telewizor, komputer czy telefon komórkowy. Źródłami pola na stacji są zainstalowane urządzenia, np. transformatory, aparatura łączeniowa, oszynowanie. Badania prowadzone od ponad 30 lat przez renomowane ośrodki badawcze potwierdzają, że oddziaływanie pól elektromagnetycznych o określonych wartościach (w Polsce wskazanych w przepisach prawa) nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W Polsce normy w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192/2003, poz. 1883). Dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych w środowisku dla instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać:

  • dopuszczalnej granicznej wartości natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w wysokości Eg = 10 kV/m – dla obszarów dostępnych dla ludzi,
  • dopuszczalnej granicznej wartości natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w wysokości Eg = 1 kV/m – dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
  • dopuszczalnej granicznej wartości natężenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego w wysokości Hg = 60 A/m – dla obszarów dostępnych dla ludzi.

W żadnym miejscu poza granicami stacji elektroenergetycznej Żukowice, nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy tych pól. Natężenie pola elektromagnetycznego poza obszarem stacji jest niemal zerowe. Tak będzie również po zakończeniu modernizacji obiektu. Oznacza to, że nawet długotrwałe przebywanie przy samej granicy stacji, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Zgodność poziomu pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie stacji weryfikowane będzie przez pomiary kontrolne. Dopiero gdy potwierdzą one zgodność z obowiązującymi przepisami, obiekt będzie mógł rozpocząć swoją pracę.